ارسال مقالات

صفحه اصلی/ارسال مقالات

موضوع و اهداف پرونده اول

سپتامبر 5, 2022|ارسال مقالات|

این پرونده: دانش بنیان؛ سند بنیادین در صنعت در این پرونده چهار هدف زیر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت: 1. چگونگی ایجاد بستری مناسب در صنعت، به منظور ...

عنوان

Go to Top