این پرونده: دانش بنیان؛ سند بنیادین در صنعت

در این پرونده چهار هدف زیر مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت:

1. چگونگی ایجاد بستری مناسب در صنعت، به منظور بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، واحدهای پژوهشی و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در مشارکت فعالیت های درآمدزایی و برآورده‌سازی نیازهای صنعت، که به ایجاد تغییرات اساسی در صنعت منجر شود.
2. بررسی اقتصاد دانش‌بنیان، به مفهوم تولید ایده و تجاری‌سازی ایده ها، که بر ضرورت اهمیت و حمایت از شرکت های دانش بنیان در ایران تأکید می‌کند.
3. بررسی نقش شرکت های دانش‌بنیان در اشتغال زایی، ارزآوری و ایجاد فضای کار که از این طریق اهداف اقتصادی کشور را تحقق بخشند.
4. چگونگی ایجاد ارزش افزوده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش خاصی که در رشد اقتصادی کشور ایفا می کنند.


برای ارسال مقالات کلیک کنید