فصلنامه

صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

فصلنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نشريه­اي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و صنعتگران و همچنین آگاهی بخشی به عموم منتشر مي­شود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه­اي منـاسب را بـراي ارائه آخرين يافته­ هاي علمي و عملی در حوزه­ هاي مختلف صنعت و با رویکرد اقتصادی و فرهنگی پديد آورد.

در این نشریه سعی بر آن است تا با رویکرد انتقادی و سبکی جدید به فعالیت­های اقتصادی و فرهنگی جهت داده و تعریف مناسب با نیازهای روز ارائه کند. در این راستا از صاحب‌نظران و پژوهشگران و فعالان حوزه­های اقتصادی و فرهنگی و با توجه به موضوع مطرح شده در هر شماره درخواست می­شود تا دیدگاه و نظریات خود را در ارتباط با چالش‌های موجود و تهدیدهای آتی در آن موضوع مطرح کنند.