معرفی نشریه فصل نامه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

فصلنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نشريه­اي است كه با هدف ايجاد ارتباط ميان پژوهشگران و صنعتگران و همچنین آگاهی بخشی به عموم منتشر مي­شود. اين فصلنـامه در پـي آن است كه زمينـه­ اي منـاسب را بـراي ارائه آخرين يافته­ هاي علمي و عملی در حوزه ­هاي مختلف صنعت و با رویکرد اقتصادی و فرهنگی پديد آورد.

جهانبینی انتشار فصلنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاه­ ها، روش ­های نوین و دستاوردهایی در رویکردهای مجله می­باشد که در نهایت بتواند به پویایی علمی و عملی جامعه منتهی گردد.

در این نشریه سعی بر آن است تا با رویکرد انتقادی و سبکی جدید به فعالیت­ های اقتصادی و فرهنگی جهت داده و تعریف مناسب با نیازهای روز ارائه کند. در این راستا از صاحب‌نظران و پژوهشگران و فعالان حوزه ­های اقتصادی و فرهنگی و با توجه به موضوع مطرح شده در هر شماره درخواست می­شود تا دیدگاه و نظریات خود را در ارتباط با چالش‌های موجود و تهدیدهای آتی در آن موضوع مطرح کنند.

در هر شماره، پرونده‌ای در باب موضوعی مشخص باز خواهد شد که بتواند با دیدگاهی منتقدانه به بررسی و رفع چالش ­ها بپردازد و در قالب فصلنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه چاپ و در سراسر کشور توزیع می­گردد.